Home » IT Technology » “ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท”

“ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท”

Share

“ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท”

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18–28 เมษายน 2567 จากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,330 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “สยามเทคโนโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และโปรแกรม Google Form โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 73.98 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต รองลงมา ร้อยละ 26.02 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ร้อยละ 76.77 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 16.09 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด และร้อยละ 7.14 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่กลุ่มที่ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ร้อยละ 46.39 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย รองลงมา ร้อยละ 32.78 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ร้อยละ 7.90 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากความแข็งแรงของหลังคารับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ ร้อยละ 7.37 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีไม่เพียงพอ และร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากเรื่องการขออนุญาตกับทางการไฟฟ้า

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเกี่ยวกับประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.05 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโมโนคริสตัลไล (ราคาสูง คุณภาพสูง) รองลงมา ร้อยละ 31.65 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโพลีคริสตัลไลน์ (ราคาปานกลาง คุณภาพดี) และร้อยละ 27.30 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (ราคาถูก คุณภาพพอใช้)

ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเกี่ยวกับระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.20 ระบุว่า ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบไฮบริด (ผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid  คือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าและแบตเตอรี่) รองลงมา ร้อยละ 25.71 ระบุว่า ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบออนกริด (ใช้ไฟกลางวันใช้ไฟร่วมกับการไฟฟ้า) และร้อยละ 16.09 ระบุว่า ระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบออฟกริด (ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองไฟเวลากลางคืน ใช้ในสวน ไร่นา ดอยสูง)

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 11.05 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.38 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 15.94 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.12 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 10.98 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 50.30 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.70 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 18.95 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 15.71 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 17.29 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 21.88 อายุ 46-55 ปี  ร้อยละ 16.32 อายุ 56-65 ปี และร้อยละ 9.85 อายุ 65 ปี ขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.49 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.33 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 2.18 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.49 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.53 สถานภาพสมรส และร้อยละ 10.98 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 19.47 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 43.31 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.89 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.38 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.95 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 10.45 มีอาชีพหลักข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.14 มีอาชีพหลักพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.95 มีอาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.05 มีอาชีพหลักเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 22.63 มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน และร้อยละ 9.77 มีอาชีพหลักพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.23 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.91 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.54 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.47 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.16 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.10 ไม่ระบุรายได้

สำหรับความเห็นของ อาจารย์วงศกร  อยู่มาก หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีนี้ว่า ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับราคาในอดีต ประกอบกับ ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น และสภาวะสงครามในขณะนี้ แผงโซลาร์เซลล์มีการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ในสภาวะสังคมที่มีค่าครองชีพสูง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเมื่อเทียบกับบ้านที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในระยะยาวในเรื่องของอายุการใช้งาน การดูแลรักษา และความคุ้มค่าในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการเผยแพร่ ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล

  1. ท่านสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตหรือไม่
ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ร้อยละ
สนใจ 73.98
ไม่สนใจ 26.02
รวม 100.00

 

  1. ท่านสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุ
สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุ ร้อยละ
ช่วยประหยัดค่าไฟจากการไฟฟ้า 76.77
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด 16.09
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 7.14
รวม 100.00

 

  1. ท่านไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุ
ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตมาจากสาเหตุ ร้อยละ
ไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย 46.39
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง 32.78
ความแข็งแรงของหลังคารับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ 7.90
พื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีไม่เพียงพอ 7.37
การขออนุญาตกับทางการไฟฟ้า 5.56
รวม 100.00

 

  1. ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง
ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง ร้อยละ
แผงโมโนคริสตัลไล (ราคาสูง คุณภาพสูง) 41.05
แผงโพลีคริสตัลไลน์ (ราคาปานกลาง คุณภาพดี) 31.65
แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (ราคาถูก คุณภาพพอใช้) 27.30
รวม 100.00

 

  1. 5. ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง
ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง ร้อยละ
ระบบออนกริด (โซล่าเซลล์ใช้กลางวัน กลางคืนใช้ไฟการไฟฟ้า) 25.71
ระบบออฟกริด (ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองไฟเวลากลางคืน ใช้ในสวน ไร่นา ดอยสูง) 16.09
ระบบไฮบริด (ผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid  คือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าและแบตเตอรี่) 58.20
รวม 100.00

 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 147 11.05
ภาคกลาง 138 10.38
ภาคเหนือ 212 15.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 446 33.53
ภาคใต้ 241 18.12
ภาคตะวันออก 146 10.98
รวม 1,330 100.00

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน ร้อยละ
ชาย 669 50.30
หญิง 661 49.70
รวม 1,330 100.00

 

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ จำนวน ร้อยละ
18-25 ปี 252 18.95
26-35 ปี 209 15.71
36-45 ปี 230 17.29
46-55 ปี 291 21.88
56-65 ปี 217 16.32
65 ปี ขึ้นไป 131 9.85
รวม 1,330 100.00

 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา

ศาสนา จำนวน ร้อยละ
พุทธ 1,270 95.49
อิสลาม 31 2.33
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ 29 2.18
รวม 1,330 100.00

 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส จำนวน ร้อยละ
โสด 339 25.49
สมรส 845 63.53
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 146 10.98
รวม 1,330 100.00

 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 259 19.47
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 576 43.31
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 65 4.89
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 404 30.38
สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 26 1.95
รวม 1,330 100.00

 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลัก จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 139 10.45
พนักงานเอกชน 321 24.14
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 292 21.95
เกษตรกร/ประมง 147 11.05
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 301 22.63
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน 130 9.77
รวม 1,330 100.00

 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน ร้อยละ
ไม่มีรายได้ 269 20.23
ไม่เกิน 10,000 บาท 318 23.91
10,001-20,000 บาท 353 26.54
20,001-30,000 บาท 141 10.60
30,001-40,000 บาท 86 6.47
40,001 บาทขึ้นไป 42 3.16
ไม่ระบุ 121 9.10
รวม 1,330 100.00

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com