Home » IT Technology » TED Fund จัดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ปี 2564 เดินสายโรดโชว์ 4 ภูมิภาค พร้อมสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ Young Gen

TED Fund จัดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ปี 2564 เดินสายโรดโชว์ 4 ภูมิภาค พร้อมสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ Young Gen

Share

TED Fund จัดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ปี 2564 เดินสายโรดโชว์ 4 ภูมิภาค พร้อมสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ Young Gen

เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การรับรองของ TED Fund มาช่วยบ่มเพาะ แนะแนว และให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในปี 2564 มีจำนวนมากถึง 34 แห่งทั่วประเทศ

โดย TED Fund จะส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ พร้อมจัดสรรเงินทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการผู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็น โปรแกรม ได้แก่ 1. โปรแกรม IDEA (Ideation Incentive Program) เป็นการให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า

วงเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ผู้ประกอบการ (ทีมไม่ต่ำกว่า 3 คน) ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอกหรือบัณฑิตจบการศึกษาไม่เกิน ปี เพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Mockup) และ 2. โปรแกรม POC (Prove of Concept) เป็นการให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงินจำนวน 500,000 – 1,500,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่เป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทำให้ TED Fund นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ อย่างแท้จริง

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ TED Fund ได้จัดให้มีกิจกรรม TED New Gen Talent Roadshow 2021” โรดโชว์เดินสายครอบคลุมพื้นที่ ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูธนิทรรศการจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ การบรรยาย เสวนา ให้คำปรึกษาในการยื่นข้อเสนอโครงการโดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ฯลฯ โดยกำหนดจัดครั้งแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งต่อไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรฯ จังหวัดพิษณุโลก  และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ทั้งนี้ ในปี 2564 TED Fund ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่โปรแกรม IDEA จำนวน 200 โครงการ และโปรแกรม POC จำนวน 100 โครงการ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการให้คัดเลือก จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 600 โครงการ” ดร.ชาญวิทย์ กล่าว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 และกิจกรรมโรดโชว์ (ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยรอบแรกเปิดรับสมัครยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072 – 4074 อีเมล tedinfo@mhesi.go.th และเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com