Home » IT Technology » ฟูจิฟิล์ม ลงนาม MOU ร่วมมือ กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) สำหรับงานรังสีวินิจฉัย กับเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับการแพทย์ของไทย ช่วยทีมแพทย์ในการวินิจฉัยรอยโรคและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในอนาคต

ฟูจิฟิล์ม ลงนาม MOU ร่วมมือ กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) สำหรับงานรังสีวินิจฉัย กับเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับการแพทย์ของไทย ช่วยทีมแพทย์ในการวินิจฉัยรอยโรคและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในอนาคต

Share

ฟูจิฟิล์ม ลงนาม MOU ร่วมมือ กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) สำหรับงานรังสีวินิจฉัย กับเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับการแพทย์ของไทย ช่วยทีมแพทย์ในการวินิจฉัยรอยโรคและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในอนาคต

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท Lunit Inc. พร้อมด้วยบริษัท บริษัท เจ. เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรังสีวินิจฉัย กับเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยทีมแพทย์ในการวินิจฉัยรอยโรคและช่วยประเมินคัดกรองผู้ป่วย ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของแพทย์ และยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด นำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปถึงการแพทย์ด้านอื่นๆ พร้อมยกระดับการแพทย์ของไทยสู่ระดับสากลต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย  ซึ่งเทคโนโลยีที่เรากำลังให้ความสนใจอย่างมาก คือปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้มีการช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของทีมแพทย์ เป็นการช่วยวินิจฉัยและตรวจประเมินคัดกรองผู้ป่วย จึงนำมาสู่ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้นำในด้าน AI Center ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถอ่านผลภาพของผู้ป่วย และรายการผลทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  เช่น ผลการเอกซ์เรย์ทรวงอก ทั้งนี้ ในช่วงโควิค-19 โรคเกี่ยวกับปอดอักเสบ โรควัณโรค หรือการตรวจเอกซ์เรย์เต้านม มะเร็งเต้านม AI เทคโนโลยีสามารถช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยหารอยโรค และคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระงานของแพทย์ได้เป็นอย่างมาก  และในอนาคตข้างหน้า โรงพยาบาลศิริราชมีโครงการร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ในการสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อสามารถแชร์ผลภาพในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วยร่วมกัน  เพื่อยกระดับสาธารณสุขของไทย และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)”

มร. ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรังสีวินิจฉัย ร่วมกับทางโรงพยาบาลศิริราช โดยการนำระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ AI เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลภาพที่ทางโรงพยาบาลศิริราชมีอยู่ ทางบริษัทฯ ได้นำระบบปัญญาประดิษฐ์ FUJIFILM AI “REiLI” Solution ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือแพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคแพทย์ ในการทำงานทางด้าน workflow ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ฟูจิฟิล์มไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพของมวลมนุษย์  ภายใต้แนวคิด “NEVER STOP innovating for a healthier world” เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น  ฟูจิฟิล์มตระหนักในพันธกิจ และความเป็นผู้นำทางด้านเครื่องมือการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ ฟูจิฟิล์มจึงนำปัญญาประดิษฐ์ AI เทคโนโลยีที่สามารถใช้กับเครื่องมือการแพทย์ โดยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ร่วมกันกับพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างบริษัท Lunit Inc.  ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ปัญญาประดิษฐ์ โซลูชั่น ชื่อดังในประเทศเกาหลี และบริษัท เจ. เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ของฟูจิฟิล์ม จะช่วยในการให้ความรู้ในการบูรณาการและให้บริการดูแลซอฟต์แวร์ AI และระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล PACs system ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดโควิด-19 ทางฟูจิฟิล์มได้เตรียมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ระบบ (ดิจิตอล Digital Portable X-Ray, FDR Nano) ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI-CAD นำไปช่วยแพทย์วิเคราะห์หาร่องรอยของโรค โดยเฉพาะโรคโควิค-19 เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ส่งผลต่อปอดโดยตรง  ตัวเครื่องจะแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุด Detection แสดงผลผ่านหน้าจอทันที ส่งข้อมูลและผลภาพให้แพทย์สามารถวินิจฉัยเห็นความผิดปกติ หรือร่องรอยของโรค ให้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วย  และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา พร้อมกันนี้ ฟูจิฟิล์มมีแผนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ใช้งานร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ในเครื่องตรวจเต้านม Mammography ซึ่งเทคโนโลยี AI สามารถตรวจแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยวินิจฉัยให้แพทย์สามารถพบความผิดปกติของรอยโรคได้ เพิ่มประสิทธิภาพของงานและลดการทำงานของแพทย์ได้ นอกจากนี้ ทางฟูจิฟิล์มยังได้พัฒนาเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ กับเครื่องมือแพทย์อื่นๆ อาทิเช่น กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy  และเครื่อง Ultrasound และอื่นๆ ของฟูจิฟิล์ม เพื่อช่วยยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ดั่งนิยามของฟูจิฟิล์ม Healthcare Total Imaging Solution”

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com